Sản phẩm

Kiểu điện

Lại một cuộc cách mạng kỹ thuật khác được thực hiện bởi LS!   Sự khác biệt của thành công và kỹ thuật!   Từ khóa cho sự thành công của khách hàng!

 Lực kẹp khuôn

Dòng máy điện ONE*- E
Cao cấp

280,350

WIZ-E Series
điện hoàn toàn

18~850

WIZ-EC Series
nhiều màu/nhiều vật liệu

150,250,400

WIZ-E IBM Series
Thổi

170

WIZ-E LSR Series
Silicon

110~280