Giới thiệu công ty

Tầm nhìn

LS Mtron tuyên bố tầm nhìn và mở ra màn thứ hai của câu chuyện tăng trưởng mới.

Tầm nhìn của LS Mtron là “Be the ONE* nhân tài tốt nhất, sản phẩm số 1, quan hệ đối tác chiến thắng’.
Trong từ ‘Be the ONE*’, từ ‘Be’ thể hiện ý chí ‘Nhất định phải đạt được!’ còn từ ‘ONE*’ có nghĩa là tốt nhất, số 1, một’ và thể hiện hình ảnh tương lai của LS Mtron. ‘Be the ONE*’ thể hiện quyết tâm của LS Mtron là tập hợp những nhân tài giỏi nhất để tạo nên các sản phẩm số 1 có thể khiến khách hàng cảm động và thể hiện mong muốn được phát triển đồng hành với các đơn vị liên quan. Ngoài ra, các giá trị cốt lõi – động lực thực hiện Be the ONE* và là tiêu chuẩn quyết định hành động của các thành viên LS Mtron là 'Tư duy làm chủ (Ownership), Tinh thần thanh niên (New-thinking), Dẫn đầu kỹ thuật (Excellence)'.

Đề án Tầm nhìn