Giới thiệu công ty

Hoạt động đóng góp xã hội

Doanh nghiệp có cán bộ công nhân viên tự tập trung lại để triển khai các hoạt động tình nguyện trên khắp thế giới

Đoàn tình nguyện Tình yêu Nông thôn

Câu lạc bộ tình nguyện của cán bộ công nhân viên

Đội ngũ tình nguyện cán bộ công nhân viên toàn cầu & phát triển nguồn nhân lực